Zonda Fantasma
V12 engine / 7300cc / 760hp
2006
2011
4
600KM
26,800,000
26,800.000